Stiftelsens hensikt er å fremme allmennyttige og veldedige formål i inn- og utland ved å yte bidrag til helsefremmende og fattigdomsbekjempende tiltak rettet mot kvinner, barn og ungdom.

Vi ved bidrar til forskning rettet mot helse, donasjoner til sykehus, barnehjem utdanning og andre tiltak som tilrettelegger for bedre levekår for vanskeligstilte kvinner, barn og ungdom, samt å yte bidrag til nødhjelpsarbeid ved naturkatastrofer og krig.

Bidrag fra stiftelsen kan helt eller delvis ytes ved donasjoner til hjelpeorganisasjoner som i vesentlig grad yter bistand og arbeider innenfor områder som omfattes av stiftelsens formål eller i samarbeid mellom stiftelsen og andre organisasjoner, privatpersoner eller bedrifter som driver innenfor de områder som er omfattet av stiftelsens formål.

BARNEHJEM I TANZANIA

Vi støtter hvert år et barnehjem i Tanzania økonomisk, hvor 78 barn og ungdommer i ulike aldre får støtte i form av skolepenger til høyskole og universitet. De får også penger til mat, klær og husly. Disse barna har foreldre som er døde av aids og de blir tatt hånd om Mama Neema. Hun er utdannet lærer og hun stiller høye krav til barna og følger opp skolearbeidet slik at de kommer seg videre inn på secondary school, noe som ikke er en selvfølge i Tanzania. Flere av styremedlemmene i Realinvest Stiftelsen har besøkt både barnehjemmet og skolene.

Bjørn-Ole Myhr på besøk i Lofa

Bjørn-Ole Myhr på besøk i Lofa

SAMARBEID MED PLAN I LIBERIA

I 2012 inngikk vi et samarbeid med Plan Norge om å få bygget en skole i Lofa i Liberia for totalt 459 barn. 30 barn ble automatisk medlem av «Child Rights Club» når skolen stod ferdig. På den måten ble de automatisk ambassadører og fikk opplæring i barns rettigheter. Skolen har også et eget jordbruksområde hvor de dyrker palmer. 

Skolen ble ferdigbygd i siste kvartal i 2013, og den består av 6 klasserom, kjøkken, 2 latriner, førskoleavdeling og en brønn med håndpumpe.  Den ble overlevert med 140 stoler og pulter. Lokalbefolkningen har selv vært aktiv med i byggearbeidene av skolen, og den ble høytidelig innviet da den var ferdig.


NYTT SAMARBEID MED PLAN: REALINVEST ETABLERER SENTER I NIGER FOR Å BEHANDLE JENTER SOM ER RAMMET AV FISTULA

I Niger rammes 42.100 kvinner årlig av obstetrisk fistula. Fistula rammer oftest unge jenter som blir gravide før kroppen er ferdig utviklet til å takle graviditet og fødsel, og kvinner som gjennomgår kompliserte fødsler uten helsehjelp. Nesten 90% av barna til fistulapasienter er dødfødte, og ofte dør også moren. De som overlever slike fødsler får ofte livsvarige komplikasjoner. Hull(fistler) mellom fødselskanal og blære og/eller rektum gjør at jentene ukontrollert lekker urin og avføring. Lukten fører ofte til at jentene blir utstøtt, stigmatisert og mange lever i isolasjon fra både familie og lokalsamfunn. De fleste er fattige og bor i rurale områder langt unna de få sykehusene som behandler fistula i Niger.Idag er det mer enn 2 millioner jenter i verden som lever med ubehandlet fistula. Fistula er mulig å forebygge og for de som allerede er rammet, kan obstetriske fistler opereres.

Realinvest Stiftelse og Erling Brekkes stiftelse donerer 850.000 kroner til bygging av et senter hvor jenter som er rammet av fistula får hjelp til å komme seg til et sykehus for å få kirurgisk behandling. Senteret vil forberede jentene på operasjonen og gi psykososial støtte både før og etter operasjonen da mange kvinner, i tillegg til fysiske smerter har store psykiske plager.

Prosjektet vil legge til rette for at jentene kan gjenforenes med sine familier og komme tilbake til samfunnet. På senteret vil jentene få grunnleggende skrive-og leseopplæring, lære et håndverk og få startkapital som skal hjelpe dem i jobb. Dette gir jentene mulighet til å klare seg økonomisk og mulighet til å reintegreres i lokalsamfunnet med økt verdighet.

Niger er et av verdens fattigste land. Niger ligger nederst på FNs indeks for menneskelig utvikling som måler forventet levealder, skolegang og inntekstnivå i 187 land. Samtidig er befolkningsveksten på 3.8% en av verdens høyeste. Utfordringene i landet er mange og svært alvorlige, og situasjonen er særlig krevende for jenter.